Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Informování o zpracování osobních údajů v souvislosti s náborem zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

Úvodní ustanovení a účel
Společnost ACO Industries k.s. provozuje portál, který je dostupný zde: www.pribyslav.aco. Na tomto portálu může každý zanechat prostřednictvím dostupného formuláře své osobní údaje, přičemž společnost ACO Industries k.s. následně vede databázi uchazečů o zaměstnání a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Správce osobních údajů
Správcem údajů je ACO Industries k.s., IČO: 48119458, se sídlem Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle A, vložka 4005. Osoba odpovědná za zpracování a ochranu osobních údajů v rámci společnosti je Představitel pro ochranu osobních údajů (Personální oddělení), kterého může uchazeč o zaměstnání kontaktovat způsoby uvedenými níže.

Účely zpracování osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provedení výběrového řízení a zařazení a vedení uchazečů v databázi uchazečů o zaměstnání ve společnosti ACO Industries k.s., zejména pak ke vzájemné komunikaci a k účasti v dalších náborových procesech či výběrových řízeních a za účelem opětovného oslovení s nabídkou volné pozice v budoucnu. Právním základem pro účely výběrového řízení je plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť se jedná o předsmluvní vyjednávání. Pro další účely, včetně vedení databáze a vzájemné komunikace po skončení výběrového řízení (pokud Vás nevybereme), existuje oprávněný zájem ACO Industries k.s., který spočívá ve vytvoření databáze uchazečů o zaměstnání a umožnění dalšího náboru na pracovní pozice ve společnosti.

Zdroje osobních údajů
Společnost získává většinu osobních údajů převážně přímo od uchazeče o zaměstnání, a to v rámci životopisu či jiné dokumentace nebo v rámci ústního pohovoru či jiné komunikace o nabízené pracovní pozici. Další osobní údaje může společnost získat i z jiných zdrojů, zejména pak od třetích osob (např. současného či bývalého zaměstnavatele, kontaktních osob uvedených v rámci referencí), z veřejně dostupných rejstříků evidencí (např. obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku), z veřejně dostupných profilů na sociálních sítích nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.

Předávání a sdělování osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty Provozovatelům pracovních portálů a Personálním agenturám a na vyžádání orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům mimo Evropskou unii.

Zpracovávané osobní údaje
Základní identifikační, demografické a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání, údaje o vzdělání, kvalifikaci a odborné způsobilosti uchazeče o zaměstnání, údaje o zaměstnání a další údaje, které nám v průběhu výběrového řízení, či komunikace, předáte.

Forma zpracovávání osobních údajů, zabezpečení osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně, a to v listinné formě a v elektronické formě. Ze strany společnosti však v rámci zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne skončení výběrového řízení, a to pro případ, abychom Vás mohli opětovně kontaktovat, pokud by se vybraný uchazeč neosvědčil, případně by se uvolnilo místo na obdobné pozici. Pokud bychom chtěli zpracovávat osobní údaje i po této době, vyžádáme si Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Práva subjektů údajů (uchazečů o zaměstnání)
V souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají uchazeči o zaměstnání vůči společnosti tato práva: právo na informace a přístup k osobním údajům; právo na přenositelnost osobních údajů; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na opravu a výmaz osobních údajů; právo na informace ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů; právo vyjmutí z profilování; právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo vznést námitku; právo obrátit se se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakým způsobem lze práva uplatnit:
Pro komunikaci se společností ACO Industries k.s. se obracejte na Představitele pro ochranu osobních údajů: elektronicky na e-mailové adresy: prace@aco.cz , písemně na adrese: ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav (Personální oddělení).

Právo obrátit se se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů:
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má uchazeč o zaměstnání, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s příslušnými právním předpisy, právo podat podnět nebo stížnost u dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Tento dokument je účinný od 1.2.2023