Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost práce

Ochrana zdraví patří mezi prioritní oblasti veškerého našeho konání. I proto se ACO Industries k.s. aktivně a dobrovolně přihlásilo do projektu OIP s cílem získat certifikát „Bezpečný podnik“. Projekt nám pomáhá nalézt oblasti, kde existuje potenciální riziko a provést taková opatření, která je eliminují. Certifikát bezpečný podnik jsme získali dne 23. 10. 2012 a v této aktivitě, kde preventivně vyhledáváme rizika, budeme nadále pokračovat.

Strategie bezpečnosti práce
ACO Industries, k. s. Přibyslav, si uvědomuje důležitost a nezbytnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Našim cílem je neustále zajišťovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí ve všech prostorách firmy, minimalizovat rizika a předejít pracovním úrazům.

Strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je realizována dodržováním dokumentovaných postupů, zlepšováním systému BOZP na základě trvalých prověrek bezpečnosti práce a interních auditů.

Vedení společnosti tímto vyhlašuje tuto strategii bezpečnosti práce
(v legislativě nazývanou Politika BOZP) jako dlouhodobý záměr a závazek firmy vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti v trvalém zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve všech oblastech společnosti:

 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří mezi naše základní priority a je nedílnou součástí vedení naší organizace.
 • Základem BOZP je předcházení zranění a nemocem z povolání, založené na systémovém vytváření podmínek pro bezpečnou práci. Bezpečnostní rizika práce ve spolupráci se zaměstnanci identifikujeme, vyhodnocujeme a přijímáme opatření k jejich odstranění nebo k minimalizaci působení zbytkových rizik.
 • Samozřejmou součástí pracovní činnosti všech našich pracovníků je respektování požadavků právních předpisů a dalších požadavků BOZP, ke kterým se organizace zavázala, včetně mezinárodních smluv.
 • Při technických opatřeních ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se budeme orientovat na nejlepší dostupné a ekonomicky přijatelné technologie.
 • Ve vztahu k BOZP vždy reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran včetně odborové organizace.
 • Systematickým vzděláváním a informovaností jak nově přijímaných, tak i stávajících pracovníků zvyšujeme jejich kvalifikaci a uvědomění si nezbytnosti dodržování zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce (kultury bezpečnosti práce).
 • Při výběru smluvních partnerů budeme přihlížet k jejich přístupu k BOZP. Důslednou koordinací činností všech smluvních partnerů a vzájemnou informovaností o rizicích budeme zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny účastníky pracovního procesu.
 • Přijímáme opatření k předcházení úrazů, nehodám a mimořádným událostem, a pokud k nim přesto dojde, vyšetříme důkladně příčiny těchto událostí a závěry z šetření využijeme k přijímání dalších opatření proti opakování podobných událostí.
 • K naplňování této strategie BOZP stanovujeme konkrétní, termínované a pokud možno měřitelné cíle, programy a zdroje k jejich realizaci.


V Přibyslavi, dne 2. ledna 2012


Ing. Pavel Čížek
prokurista společnosti

Politika prevence závažných havárií

Vedení společnosti ACO Industries k.s. Přibyslav považuje bezpečnost provozu za nejvyšší prioritu podnikání. Proto stanovujeme tímto dokumentem cíle své politiky bezpečnosti provozu rizikových technologií a nebezpečných látek.

Hlavním cílem je minimalizovat jak možnost vzniku havárie, tak působení případných havarijních projevů na zdraví a životy pracovníků, na životní prostředí a na majetek společnosti a jiných občanů a společností. Protože prevence závažných havárií se stala nedílnou součástí našeho podnikání, přijalo vedení společnosti tyto zásady a úkoly:

 • Systémovým přístupem zavedeme prvky prevence havárie do všech aktivit a činností společnosti.
 • Pečlivým výběrem a pravidelným vzděláváním zaměstnanců chceme dosáhnout zodpovědný přístup k otázkám bezpečnosti, profesionální a bezchybné plnění pracovních úloh a povinností.
 • Na základě výsledků pravidelné identifikace a analýzy rizik budeme přijímat programy a úlohy na snížení rizika, budeme zvyšovat bezpečnost na pracovišti a odstraňovat zjištěné nedostatky.
 • Činnosti, které mohou být příčinou havárie se musejí vykonávat výlučně podle odsouhlasených postupů a pravidel. Písemné postupy budou zavedeny všude tam, kde by jejich absence mohla negativně ohrozit bezpečnost.
 • Soustavně budeme prověřovat a analyzovat plnění stanovených cílů, zásad a postupů. Na základě pravidelného hodnocení budeme přijímat preventivní a nápravná opatření zaměřená na neustálé zlepšování bezpečnosti.
 • Naše činnosti budeme vykonávat v souladu s legislativními ustanoveními a požadavky obecně platných norem.
 • Výběr našich dodavatelů a obchodních partnerů budeme vykonávat v souladu s kritérii obsahujícími i otázky bezpečnosti.
 • Všechny zainteresované strany budeme pravidelně a pravdivě informovat o rizicích spojených s provozovanou činností a produkty naší společnosti. Veřejnost budeme informovat o vzniklých mimořádných událostech a přijatých opatřeních.

Uvedené zásady a cíle jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti.


V Přibyslavi, dne 2. ledna 2014

Ing. Jan Císek
jednatel společnosti

Ing. Pavel Čížek
prokurista společnosti