Prohlížeč není podporován

Používáte starý prohlížeč, který více nepodporujeme. Zvažte prosím použití modernějšího webového prohlížeče jako je Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox, abyste dosáhli co nejlepší uživatelské zkušenosti při používání webových stránek.

Career Pribyslav ACO


Ekologie

Plníme nejen všechna legislativní nařízení, ale jdeme dál. Chceme být dobrým sousedem a zelenou firmou, která po sobě nezanechává v naší krásné Vysočině nesmazatelnou ekologickou stopu.

Děláme systematická opatření, která omezují rizika ekologických škod nebo ohrožení zdraví našich zaměstnanců. Důkazem je i těsná spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému a Oblastního inspektorátu práce. Fotografie jsou ze společného nácviku řešení krizové situace.

Integrovaná povolení

Na hale povrchových úprav máme 2 integrovaná povolení (IPPC – Integrated Prevention Polute Control – podle Směrnice Rady 96/61/ES z 24. 9. 1996): zvlášť Mořírnu a zvlášť Zinkovnu.

Dále na hale Mořírna máme vypracovaný systém Prevence závažných havárií (ochrana před závažnými důsledky úniku kyseliny fluorovodíkové) – stanovaný legislativou.

Povolení se týkají souhrnně těchto oblastí:

 1. ovzduší
 2. voda
 3. hluk, vibrace a neionizující záření
 4. odpady a obaly
 5. ochrana zdraví pracovníků
 6. hospodárné využívání surovin a energií
 7. předcházení haváriím
 8. řešení nestandardních situací.

Na ostatní haly se vztahují obdobná nařízení legislativy ve všech jmenovaných oblastech:

 1. ovzduší
 2. voda
 3. hluk, vibrace a neionizující záření
 4. odpady
 5. ochrana zdraví pracovníků.

Integrované povolení - Mořírna
Integrované povolení - Zinkovna

Pravidelné kontroly emisí technologií

Zde vlastníme složková rozhodnutí státních orgánů – v jednotlivých složkách ochrany životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, obaly) a pracovního prostředí. Všechny dotčené státní orgány provádí pravidelné kontroly. Při stavbách nových technologií spolupracujeme se všemi dotčenými státními orgány a vypracováváme speciální studie (rozptylová studie s větrnou růžicí, vliv zařízení na životní prostředí, vliv hluku na nejbližší obydlené budovy atd.)

Z výše uvedených povolení nám vyplývá řada měření kvality životního a pracovního prostředí.

Konkrétně jsou pravidelně měřeny tyto údaje:

 1. emise – vypouštění znečištění do ovzduší
 2. rozbory vody vypouštění do kanalizace
 3. rozbory odpadů
 4. měření hluku
 5. měření koncentrace chemických látek na pracovišti
 6. měření ostatních aspektů pracovního prostředí: prachu, vibrací, mikroklimatu, osvětlení, svalové zátěže,…

Všechna uvedená měření musí vykazovat hodnoty pod limity dané legislativou. Při jejich překročení je zastavena výroba a událost je okamžitě konzultována se státními orgány. Zároveň jsou učiněna opatření k návratu do původního stavu.

O uvedených měřeních jsou pravidelně (zejména ročně) vypisována hlášení a odesílána na státní orgány.